Polityka Prywatności i Plików Cookies

Realizując wymogi wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części „RODO”, w tym w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej i zasad stosowania plików Cookies, informuję, że zarówno odwiedzenie strony internetowej pod adresem https://www.tyciowo.edu.pl, jak i korzystanie z niej skutkuje przetwarzaniem danych osobowych użytkownika korzystającego z niniejszego serwisu (dalej zwanym jako „Użytkownik”) w zakresie i celach określonych w niniejszej Polityce.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka określa zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Administratora, które pozyskane są bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików Cookies i innych technologii przez niego wykorzystywanych.
 2. Polityka zawiera zasady realizacji obowiązku informacyjnego, w szczególności prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem zgromadzonych danych osobowych.
 3. Pojęciu dane osobowe nadaje się następujące znaczenie w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia, tj.: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. Przetwarzanie to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub nie zautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 1 ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, w rozumieniu art. 4 pkt Rozporządzenia.
 5. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Edyta Trojańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edyta Trojańska „Tyciowo” (zwana dalej jako „Tyciowo”), z siedzibą przy ulicy Bukowska 2/9 , 32-050 Skawina, z którym można kontaktować się pod nr telefonu kontaktowego +48 501 372 042 , lub adresem e – mail: edyta@tyciowo.edu.pl.
 6. Kategorie przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Użytkowników obejmują w szczególności: a) dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej (e-mail), imię i nazwisko, numer telefonu, b) inne dane pozyskane z przesłanych lub przekazanych przez Użytkownika dokumentów o ile są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, c) w związku z odwiedzeniem niniejszego serwisu internetowego na stronie https://www.tyciowo.edu.pl przetwarzane będą dane osobowe Użytkownika, w szczególności adres IP oraz pliki Cookies.

II CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 
 1. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a w związku z wyrażeniem zgody przez Użytkownika przetwarza jego dane osobowe pozyskane przy wykorzystaniu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie, zapisu na Newsletter, zapisu na webinar, zapisu na pobranie e-booka i każdego innego występującego w formie Lead Magnet, czyli nagrody dla Użytkownika udostępnionej mu w zamian za przesłanie i zarejestrowanie jego adresu mailowego na stronie Administratora (pozostawienie kontaktu może mieć postać zapisu do newslettera, polubienie strony, udostępnienie jej lub zostawienie swoich danych kontaktowych na stronach lądowania).
 2. Administrator, za pośrednictwem tyciowo.edu.pl oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w tyciowo.edu.pl: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail.
 3. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia przetwarza dane osobowe Użytkownika do zawarcia i wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy.
 4. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa polskiego lub z prawa Unii Europejskiej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 5. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia przetwarza dane osobowe Użytkownika wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które uznaje się między innymi: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie biura, ustalenie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji gdy interes klienta jest nadrzędny wobec interesów praw i wolności osoby, których dane dotyczą.
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach Cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie i poszczególnych podstronach. 6. Informacje o użytkownikach nie są wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem Użytkowników wobec dostawców stron internetowych.
 7. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. realizowanie zamówień, kontakt związany z wykonywaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym Newslettera).
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
 9. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika lub informacje o nim, który wyraził zgodę na dostęp geolokalizacji w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 10. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji: – umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem dostępnym na stronie Administratora oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w związku z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na stosowanie określonych plików Cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach statystycznych, wykorzystując informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej.

III PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania serwisu. Pliki typu Cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia z serwisem) podczas przeglądania 3 serwisu i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia z serwisem tego urządzenia, na którym zostały zapisane.
 2. Administrator przetwarza dane zawarte w pikach Cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty w serwisie.
 3. Administrator nie wykorzystuje plików Cookies do określenia tożsamości Użytkowników serwisu.
 4. Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis internetowy i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu internetowego i jego Użytkownikom.
 5. Administrator wykorzystuje pliki Cookies po uzyskaniu zgody Użytkownika, która zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania treści w serwisie.
 6. Administrator wykorzystuje w serwisie pliki Cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich:
  – pliki Cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
  – pliki Cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
  – pliki Cookies własne, które są ustawiane przez serwis;
  – pliki Cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn.
 1. Administrator wykorzystuje ze względu na funkcje jakie pełnią następujące rodzaje plików Cookies:
  – niezbędne, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego,
  – służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
  – reklamowe, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań Użytkownika,
  – wydajnościowe, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego przez Użytkowników,
  – funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Serwisu internetowego.
 1. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, w tym całkowicie zablokować lub skasować gromadzenie plików Cookies.
 2. Zablokowanie możliwości gromadzenia czy też wprowadzenia innych zmian w ustawieniach dotyczących plików Cookies na urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych na stronie Serwisu internetowego.
 3. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików Cookies w opisanym powyżej celu, w każdej chwili może usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania, należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.
 4. Więcej informacji na temat plików Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące pliki Cookies: Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera.
 5. Administrator może umożliwić gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu internetowego podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy też dostawcom rozwiązań analitycznych. Dane, które są zgromadzone w ten sposób podlegają postanowieniem Politykom prywatności, które są opracowane przez te podmioty.
 6. Niektóre podmioty zewnętrzne, które działają w ramach Serwisu internetowego mogą umożliwiać Użytkownikom wycofanie zgód na gromadzenie i wykorzystywanie przez nich danych na potrzeby reklam, które bazują na aktywności Użytkownika.

IV NARZĘDZIA, WTYCZKI I LOGI SERWERA

 1. Administrator wykorzystuje w serwisie wtyczki udostępniane przez Facebook, Instagram, You Tube oraz LinkedIn, MailerLite.
 2. Wyświetlając serwis przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Dzięki czemu otrzymują informację, że wyświetlona została ta strona internetowa i wraz z adresem IP jest przesyłana do serwerów administratorów serwisów społecznościowych.
 3. Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania Użytkownik uzyska w politykach prywatności administratorów ww. serwisów społecznościowych.
 4. Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu tworzenia statystyk, analizowania funkcjonowania serwisu, poprawiania jakości korzystania z niej (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu).

V CZAS UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane Użytkownika w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po upływie tego czasu, Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych Użytkowników korzystających z jego strony internetowej.
 2. Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Google Analytics dostarczanych przez Google LLC, może być jednak dłuższy niż 60 dni, lecz pozostaje to poza zakresem decyzyjnym Administratora. Administrator nie będzie ich dłużej wykorzystywał, lecz będzie miał potencjalny dostęp do nich do czasu ich usunięcia przez dostawcę ww. narzędzia.

VI DZIAŁANIA MARKETINGOWE ADMINISTRATORA

 1. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach na stronie internetowej i z prawnie uzasadnionym interesem polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany.
 2. Działanie Administratora, o którym mowa w pkt 1 nie narusza praw i wolności Użytkowników, gdyż użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości i oczekują tego, gdyż jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie internetowej.
 3. Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, z którymi zawarł umowę o współpracy w zakresie marketingu, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w sposób zautomatyzowany w celu stworzenia profilu Użytkownika i kierowania marketingu bezpośredniego, dostosowanego do jego preferencji.
 5. Działanie Administratora nie narusza praw i wolności Użytkowników strony internetowej, w szczególności z uwagi na sporadyczność tych działań, a Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości z uwagi na tematykę strony Administratora. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

VII PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH REKLAMACYJNYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników składających reklamacje w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną.
 2. Administrator może przetwarzać inne informacje w toku rozpatrywania reklamacji, w tym imię i nazwisko Użytkownika, informacje o korzystaniu przez Użytkownika z usług, pliki Cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach, jeśli uzna za niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji, ale nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych, w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec niego.

VIII UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, w szczególności: dostawcy domeny internetowej, hostingu, serwisu i obsługi strony, dostawcy newsletteru, obsługującym bramki płatnicze, podmiotom zajmującym się marketingiem i PR, świadczącym usługi księgowe, prawne i doradcze, podmioty współpracujące z Administratorem, w tym projektanci, wirtualna asystentka.
 2. Administrator ujawnia dane osobowe Użytkowników organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych.

IX PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

X PRAWA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

 1. Prawo dostępu – Użytkownik w oparciu o art. 15 ust. 1 lit. a – h Rozporządzenia ma prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle pozyskania danych osobowych przez Administratora, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;
 2. Prawo do otrzymania kopii danych – Użytkownik w oparciu o art. 15 ust. 3 Rozporządzenia ma prawo do uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
 3. Prawo do sprostowania – Użytkownik strony internetowej w oparciu o art. 16 Rozporządzenia ma prawo do żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
 4. Prawo do usunięcia danych, zw. „prawem do bycia zapomnianym” – użytkownik strony internetowej w oparciu o art. 1Rozporządzenia ma prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik strony internetowej w oparciu o art. 18 Rozporządzenia ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, c) Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 6. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik w oparciu o art. 20 Rozporządzenia ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 7. Prawo do sprzeciwu – Użytkownik w oparciu o art. 21 Rozporządzenia wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
 8. Prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 9. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

XI SKARGA DO ORGANU NADZORU

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób: − listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; − przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; 9 − telefonicznie: (22) 531 03 00.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka prywatności jest uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.
 2. O wszelkich zmianach polityki prywatności Użytkownicy zostaną poinformowani na stronie Administratora.

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2023 roku.